چهار ماهه منتهی به تیر 96
گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1396/1/1 لغایت 1396/04/31
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد فروردین عملکرد اردیبهشت عملکرد خرداد عملکرد تیر جمع
1 فارس 494 1287 2108 1995 5884
2 تهران 0 376 1688 506 2570
3 هرمزگان 67 8 857 1055 1987
4 جنوب کرمان 126 720 821 214 1881
5 سمنان 61 543 467 720 1791
6 اصفهان 0 367 1024 305 1696
7 خوزستان 0 7 1297 219 1523
8 لرستان 0 0 580 842 1422
9 خراسان رضوی 160 124 662 362 1308
10 خراسان جنوبی 0 1 591 690 1282
11 چهارمحال و بختیاری 0 279 533 323 1135
12 همدان 0 0 818 301 1119
13 یزد 4 68 292 612 976
14 کرمان 24 302 423 195 944
15 گلستان 11 10 102 715 838
16 کردستان 0 25 201 602 828
17 بوشهر 0 0 517 207 724
18 کهگیلویه و بویراحمد 57 12 260 342 671
19 آذربایجان غربی 56 167 276 143 642
20 سیستان و بلوچستان 0 0 527 40 567
21 اردبیل 2 15 266 234 517
22 قم 129 15 106 256 506
23 زنجان 0 0 224 270 494
24 کرمانشاه 1 147 147 173 468
25 البرز 0 269 139 49 457
26 قزوین 65 289 32 50 436
27 مازندران 25 82 227 80 414
28 مرکزی 0 197 27 116 340
29 خراسان شمالی 40 79 194 12 325
30 گیلان 0 0 39 275 314
31 ایلام 0 39 24 209 272
32 آذربایجان شرقی 25 18 14 135 192
جمع کل 1347 5446 15483 12247 34523
گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1396/1/1 لغایت 1396/04/31
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد تیر ماه جمع از ابتدا سال 96 تا پایان تیر ماه
1 فارس 1995 5884
2 تهران 506 2570
3 هرمزگان 1055 1987
4 جنوب کرمان 214 1881
5 سمنان 720 1791
6 اصفهان 305 1696
7 خوزستان 219 1523
8 لرستان 842 1422
9 خراسان رضوی 362 1308
10 خراسان جنوبی 690 1282
11 چهارمحال و بختیاری 323 1135
12 همدان 301 1119
13 یزد 612 976
14 کرمان 195 944
15 گلستان 715 838
16 کردستان 602 828
17 بوشهر 207 724
18 کهگیلویه و بویراحمد 342 671
19 آذربایجان غربی 143 642
20 سیستان و بلوچستان 40 567
21 اردبیل 234 517
22 قم 256 506
23 زنجان 270 494
24 کرمانشاه 173 468
25 البرز 49 457
26 قزوین 50 436
27 مازندران 80 414
28 مرکزی 116 340
29 خراسان شمالی 12 325
30 گیلان 275 314
31 ایلام 209 272
32 آذربایجان شرقی 135 192
جمع کل 12247 34523
جمع کل از ابتدا تا کنون 1635603


تاریخ به روز رسانی:
1396/08/15
تعداد بازدید:
245
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal