پنج ماهه منتهی به مرداد 96
گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1396/1/1 لغایت 1396/05/31

ردیف نام استان عملکرد فروردین عملکرد اردیبهشت عملکرد خرداد عملکرد تیر عملکرد مرداد جمع
1 فارس 494 1287 2108 1995 2088 7972
2 اصفهان 0 367 1024 305 2804 4500
3 جنوب کرمان 126 720 821 214 1147 3028
4 لرستان 0 0 580 842 1553 2975
5 هرمزگان 67 8 857 1055 880 2867
6 تهران 0 376 1688 506 1 2571
7 سمنان 61 543 467 720 270 2061
8 همدان 0 0 818 301 886 2005
9 خراسان رضوی 160 124 662 362 652 1960
10 کرمان 24 302 423 195 982 1926
11 خراسان جنوبی 0 1 591 690 408 1690
12 چهارمحال و بختیاری 0 279 533 323 438 1573
13 خوزستان 0 7 1297 219 19 1542
14 بوشهر 0 0 517 207 731 1455
15 آذربایجان شرقی 25 18 14 135 1250 1442
16 آذربایجان غربی 56 167 276 143 615 1257
17 گلستان 11 10 102 715 316 1154
18 یزد 4 68 292 612 131 1107
19 کردستان 0 25 201 602 176 1004
20 کهگیلویه و بویراحمد 57 12 260 342 246 917
21 سیستان و بلوچستان 0 0 527 40 339 906
22 اردبیل 2 15 266 234 300 817
23 زنجان 0 0 224 270 269 763
24 مرکزی 0 197 27 116 383 723
25 مازندران 25 82 227 80 229 643
26 قم 129 15 106 256 124 630
27 ایلام 0 39 24 209 357 629
28 کرمانشاه 1 147 147 173 99 567
29 خراسان شمالی 40 79 194 12 160 485
30 قزوین 65 289 32 50 48 484
31 البرز 0 269 139 49 10 467
32 گیلان 0 0 39 275 54 368
جمع کل 1347 5446 15483 12247 17965 52488

گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1396/1/1 لغایت 1396/05/31
ردیف نام استان عملکرد مرداد ماه جمع از ابتدا سال 96 تا پایان مرداد ماه
1 فارس 2088 7972
2 اصفهان 2804 4500
3 جنوب کرمان 1147 3028
4 لرستان 1553 2975
5 هرمزگان 880 2867
6 تهران 1 2571
7 سمنان 270 2061
8 همدان 886 2005
9 خراسان رضوی 652 1960
10 کرمان 982 1926
11 خراسان جنوبی 408 1690
12 چهارمحال و بختیاری 438 1573
13 خوزستان 19 1542
14 بوشهر 731 1455
15 آذربایجان شرقی 1250 1442
16 آذربایجان غربی 615 1257
17 گلستان 316 1154
18 یزد 131 1107
19 کردستان 176 1004
20 کهگیلویه و بویراحمد 246 917
21 سیستان و بلوچستان 339 906
22 اردبیل 300 817
23 زنجان 269 763
24 مرکزی 383 723
25 مازندران 229 643
26 قم 124 630
27 ایلام 357 629
28 کرمانشاه 99 567
29 خراسان شمالی 160 485
30 قزوین 48 484
31 البرز 10 467
32 گیلان 54 368
جمع کل 17965 52488
جمع کل از ابتدا تا کنون 1653568


تاریخ به روز رسانی:
1396/08/15
تعداد بازدید:
284
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal