آذر 96
 
گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1396/1/1 لغایت 1396/09/30
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد فروردین عملکرد اردیبهشت  عملکرد خرداد عملکرد تیر عملکرد مرداد عملکرد شهریور عملکرد مهر عملکرد آبان عملکرد آذر جمع
1 فارس 494 1287 2108 1995 2088 1979 1101 2081 4056 17189
2 اصفهان 0 367 1024 305 2804 1724 1249 1076 1244 9793
3 همدان 0 0 818 301 886 1723 1273 927 544 6472
4 جنوب کرمان 126 720 821 214 1147 562 743 408 876 5617
5 تهران 0 376 1688 506 1 1115 105 1162 500 5453
6 هرمزگان 67 8 857 1055 880 871 797 402 244 5181
7 خراسان جنوبی 0 1 591 690 408 479 1342 730 468 4709
8 خراسان رضوی 160 124 662 362 652 333 543 567 884 4287
9 کرمان 24 302 423 195 982 1043 100 519 351 3939
10 آذربایجان غربی 56 167 276 143 615 161 536 565 970 3489
11 لرستان 0 0 580 842 1553 35 80 33 112 3235
12 ایلام 0 39 24 209 357 149 1054 1321 45 3198
13 کرمانشاه 1 147 147 173 99 1453 145 297 580 3042
14 گلستان 11 10 102 715 316 143 282 452 835 2866
15 سیستان و بلوچستان 0 0 527 40 339 977 254 330 290 2757
16 سمنان 61 543 467 720 270 188 245 105 95 2694
17 کهگیلویه و بویراحمد 57 12 260 342 246 426 928 321 86 2678
18 خراسان شمالی 40 79 194 12 160 872 715 182 391 2645
19 بوشهر 0 0 517 207 731 388 23 132 609 2607
20 چهارمحال و بختیاری 0 279 533 323 438 86 164 187 473 2483
21 مرکزی 0 197 27 116 383 942 447 272 27 2411
22 کردستان 0 25 201 602 176 352 560 168 233 2317
23 آذربایجان شرقی 25 18 14 135 1250 281 161 221 168 2273
24 خوزستان 0 7 1297 219 19 381 60 10 115 2108
25 اردبیل 2 15 266 234 300 156 247 118 727 2065
26 قزوین 65 289 32 50 48 1230 47 16 13 1790
27 زنجان 0 0 224 270 269 329 153 126 267 1638
28 گیلان 0 0 39 275 54 259 295 607 36 1565
29 یزد 4 68 292 612 131 84 47 10 254 1502
30 قم 129 15 106 256 124 346 84 110 78 1248
31 مازندران 25 82 227 80 229 295 160 132 16 1246
32 البرز 0 269 139 49 10 61 41 135 3 707
جمع کل 1347 5446 15483 12247 17965 19423 13981 13722 15590 115204
 
 
گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1396/1/1 لغایت 1396/09/30
سطح به هکتار
ردیف استان سطح اجرا شده سطح در حال اجرا
1 فارس 17189 11308
2 اصفهان 9793 7433
3 همدان 6472 3003
4 جنوب کرمان 5617 6796
5 تهران 5453 6951
6 هرمزگان 5181 3803
7 خراسان جنوبی 4709 3261
8 خراسان رضوی 4287 17855
9 کرمان 3939 5716
10 آذربایجان غربی 3489 1096
11 لرستان 3235 6599
12 ایلام 3198 1053
13 کرمانشاه 3042 1889
14 گلستان 2866 4575
15 سیستان و بلوچستان 2757 6060
16 سمنان 2694 3711
17 کهگیلویه و بویراحمد 2678 1206
18 خراسان شمالی 2645 3685
19 بوشهر 2607 891
20 چهارمحال و بختیاری 2483 2684
21 مرکزی 2411 3284
22 کردستان 2317 1537
23 آذربایجان شرقی 2273 4553
24 خوزستان 2108 4629
25 اردبیل 2065 3053
26 قزوین 1790 19944
27 زنجان 1638 6456
28 گیلان 1565 452
29 یزد 1502 2566
30 قم 1248 1410
31 مازندران 1246 510
32 البرز 707 701
جمع کل 115204 148670
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/20
تعداد بازدید:
165
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal