سفرهای استانی مقام عالی وزارت
 
 سفرهای استانی مقام عالی وزارت سال 98
 

ردیف

تاریخ سفر

استان

هیئت محترم دولت

مقام عالی وزارت

توضیحات

1

98/1/3

گلستان

ریاست محترم جمهور و

معاون اول رئیس جمهور و

مقام عالی وزارت

بازدید از مناطق سیل زده استان

2

98/1/4

مازندران

معاون اول رئیس جمهور و

مقام عالی وزارت

بازدید از مناطق سیل زده استان

3

98/1/7

گلستان

ریاست محترم جمهور و

مقام عالی وزارت

بازدید از مناطق سیل زده استان

4

98/1/7

مازندران

ریاست محترم جمهور و

مقام عالی وزارت

بازدید از مناطق سیل زده استان

5

98/1/9

خوزستان

ریاست محترم جمهور و

مقام عالی وزارت

بازدید از مناطق سیل زده استان

6

98/1/11

کرمانشاه

معاون اول رئیس جمهور و

مقام عالی وزارت

بازدید از مناطق سیل زده استان

7

98/1/20-21

ایلام

مقام عالی وزارت

بازدید از مناطق سیل زده و پروژه های بخش کشاورزی

8

98/1/21

لرستان

مقام عالی وزارت

بازدید از مناطق سیل زده استان

9

98/1/21-22

خوزستان

مقام عالی وزارت

بازدید از مناطق سیل زده استان

10

98/1/31

خوزستان

مقام عالی وزارت

بازدید از مناطق سیل زده استان

11

98/1/31

لرستان

ریاست محترم جمهور و

مقام عالی وزارت

بازدید از مناطق سیل زده استان

12

98/2/5

اصفهان

مقام عالی وزارت

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

13

98/2/11

کرمانشاه

ریاست محترم جمهور و

مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

و بازدید از مناطق سیل زده استان

14

98/3/22

خراسان شمالی

ریاست محترم مجلس و مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

 
21

15

98/3/23

خراسان رضوی

ریاست محترم مجلس و مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

16

98/3/28

ایلام

مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی و شرکت در جلسه اقتصاد مقاومتی استان

17

98/4/6

سیستان و بلوچستان

مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

و بررسی روند مبارزه با ملخ صحرایی مهاجر

18

98/4/6

هرمزگان

مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

و بررسی روند مبارزه با ملخ صحرایی مهاجر

19

98/4/13

همدان

مقام عالی وزارت

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

20

98/4/19-20

اصفهان

مقام عالی وزارت

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

21

98/4/23

خراسان شمالی

ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

 2298/5/9آذربایجان شرقی  ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارتافتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی 
23 98/5/17 خراسان رضوی 

معاون اول رئیس جمهور و

مقام عالی وزارت 
افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی 
24  98/5/24 فارسمقام عالی وزارت کلنگ زنی و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی 
25 98/6/13 کرمانشاه مقام عالی وزارت 

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

و شرکت در جلسه اقتصاد مقاومتی استان 
26  98/6/21چهارمحال و بختیاری مقام عالی وزارت افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی 
27 98/7/15 خراسان جنوبی مقام عالی وزارتبازدید از پروژه های بخش کشاورزی 
28 98/7/23 تهران 

معاون اول رئیس جمهور و

مقام عالی وزارت 
افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی 
29  98/8/8فارس مقام عالی وزارت بازدید از پروژه های بخش کشاورزی 
 3098/8/9  کهگیلویه و بویراحمد مقام عالی وزارتافتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی 
 3198/8/19  یزدریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی 
32  98/8/20-21کرمان ریاست محترم جمهور و دکتر بخشنده افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی 
33 98/8/23 لرستان مقام عالی وزارت افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی 
 
  
                     
 سفرهای استانی مقام عالی وزارت سال 97
  

ردیف

تاریخ سفر

استان

هیئت محترم دولت

مقام عالی وزارت

توضیحات

1

97/1/7

هرمزگان

مقام عالی وزارت

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

2

97/1/7

تهران ( شهریار )

معاون اول رئیس جمهور و مقام عالی وزارت

افتتاح پروژه های بخش کشاورزی

3

97/1/23

خراسان شمالی

مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

4

97/2/4

آذربایجان شرقی

ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت

افتتاح پروژه های بخش کشاورزی

5

97/2/17

خراسان رضوی

ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

6

97/2/25

تهران ( ورامین )

مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

7

97/3/8

مرکزی

مقام عالی وزارت

کلنگ زنی و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

8

97/3/28

خوزستان

مقام عالی وزارت

بررسی مسائل مربوط به ریزگردها

9

6و97/4/7

سیستان و بلوچستان

مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

10

97/4/8

کرمان

مقام عالی وزارت

بازدید و بررسی مشکلات کشاورزی شهرستان ریگان

11

97/4/28

اصفهان

مقام عالی وزارت

افتتاح ، بازدید و بررسی مشکلات شهرستان های شرق استان

12

97/5/20

مازندران

مقام عالی وزارت

افتتاح ، بازدید و بررسی مشکلات شهرستان ساری

13

97/5/30

البرز

مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

14

97/6/1

خوزستان

مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

15

97/6/8

گلستان

مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

16

97/6/14

سمنان

مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

                                      
 

17

97/7/12

تهران ( اسلام شهر )

مقام عالی وزارت

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

18

97/7/21

اصفهان

مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

19

97/8/2

مرکزی

مقام عالی وزارت

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

20

97/8/18

خراسان جنوبی

مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی


21

97/8/21.22

خوزستان

معاون اول رئیس جمهور و مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

22

97/8/28

آذربایجان غربی

ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت

افتتاح پروژه های بخش کشاورزی

23

97/8/29

زنجان   

مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

24

97/9/1

همدان

مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

25

97/9/13

سمنان

ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

26

97/9/19

هرمزگان

معاون اول رئیس جمهور و مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

27

97/9/22

اصفهان

مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

28

97/9/28,29

هرمزگان

رئیس مجلس شورای اسلامی

و مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

29

97/10/1

سیستان و بلوچستان

مقام عالی وزارت

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی                         

3097/10/20 تهران  مقام عالی وزارت بازدید از پروژه های بخش کشاورزی
 3197/10/27 گلستان  مقام عالی وزارت بازدید از پروژه های بخش کشاورزی
 32  97/10/29چهارمحال و بختیاری  مقام عالی وزارت بازدید از پروژه های بخش کشاورزی
 33 97/11/11 قزوین مقام عالی وزارت بازدید از پروژه های بخش کشاورزی
 34 97/11/26-28هرمزگان ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت بازدید از پروژه های بخش کشاورزی
 3597/12/2لرستان مقام عالی وزارت بازدید از پروژه های بخش کشاورزی
 3697/12/15-16 گیلان  مقام عالی وزارت بازدید از پروژه های بخش کشاورزی
 3797/12/18 سمنان  مقام عالی وزارتافتتاح  پروژه های بخش کشاورزی
38 97/12/23 البرز  مقام عالی وزارت کلنگ زنی، بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

 
 
 
 
 
سفرهای استانی مقام عالی وزارت سال ۹۶

 

ردیف

تاریخ سفر

استان

هیئت محترم دولت

مقام عالی وزارت

توضیحات

۱

96/۱/5

کردستان

ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

۲

96/۱/9

تهران ( رباط کریم )

معاون اول رئیس جمهور و مقام عالی وزارت

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

۳

96/۱/10

گیلان

ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت

افتتاح پروژه های بخش کشاورزی

۴

9۶/۱/16

خوزستان

مقام عالی وزارت

بررسی مسائل مربوط به ریزگردها

۵

96/۱/17

سمنان

ریاست محترم جمهور و معاونت آب و خاک

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

۶

96/۱/22

مازندران

ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت

افتتاح پروژه های بخش کشاورزی

۷

96/۱/30

آذربایجان شرقی

ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت

بازدید از مناطق سیل زده و افتتاح پروژه های بخش کشاورزی

۸

96/۱/31

فارس

ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

۹

96/۲/3

قزوین

ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

۱۰

96/۲/7

خوزستان

مقام عالی وزارت

بررسی مسائل مربوط به ریزگردها

۱۱

96/۲/20

ایلام

مقام عالی وزارت

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

۱۲

96/۲/24

اصفهان

مقام عالی وزارت

افتتاح پروژه های بخش کشاورزی

۱۳

۲۵و9۶/۲/26

خوزستان

مقام عالی وزارت

بازدید از کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و بررسی مسائل ریزگردها

۱۴

۲۱ و 96/۴/22

خوزستان

مقام عالی وزارت

بررسی مسائل مربوط به ریزگردها و بازدید از مناطح طرح

۱۵

96/۵/3

البرز

مقام عالی وزارت

شرکت در جشنواره معرفی ارقام زراعی و باغی استان موسسه تحقیقات اصلاح بذر و نهال

۶

96/۵/3

کرمانشاه

معاون اول رئیس جمهور و مقام عالی وزارت

شرکت در جلسه اقتصاد مقامتی استان جهت پیگیری امور مربوطه

۱۷

96/۶/1

یزد

مقام عالی وزارت

افتتاح پروژه های بخش کشاورزی در هفته دولت

۱۸

96/۶/9

سمنان

مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

۱۹

96/۶/15

خراسان رضوی

مقام عالی وزارت

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

۲۰

96/۶/27

البرز

مقام عالی وزارت

بازدید از نمایشگاه بین المللی پرورش بز

۲۱

96/۷/6

اصفهان

مقام عالی وزارت

شرکت در مراسم شهید حججی و افتتاح طرح آبیاری تحت فشار فریدونشهر

۲۲

۱۹و96/۷/20

خوزستان

مقام عالی وزارت

بررسی و پیگیری مسائل مربوط به ریزگردها

۲۳

96/۷/25

تهران ( دماوند )

مقام عالی وزارت

شرکت در جشنواره سیب دماوند

۲۴

۳و96/۸/4

فارس

مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

۲۵

96/۹/1

کرمانشاه

مقام عالی وزارت

بازدید از مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه

۲۶

96/۹/11

سیستان و بلوچستان

ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

۲۷

96/۹/20

خوزستان

مقام عالی وزارت

بررسی مسائل مربوط به ریزگردها

۲۸

96/۹/22

گیلان

مقام عالی وزارت

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

۲۹

۱۳و96/۱۰/14

خراسان رضوی

مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

۳۰

۲۷و96/۱۰/28

مرکزی

مقام عالی وزارت

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

۳۱

۲و96/۱۱/3

خوزستان

مقام عالی وزارت

بررسی مسائل مربوط به ریزگردها

۳۲

۱۱ و۹۶/۱۱/۱۲

کرمان

ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

۳۳

۱۸و96/۱۱/19

ایلام

معاون اول رئیس جمهور و مقام عالی وزارت

به عنوان نماینده دولت تدبیر و امید در سفر ایام دهه فجر

۳۴

96/۱۱/25

البرز

مقام عالی وزارت

بازدید از شهرک صنعتی سپهر و مرکز رشد بیوتکنولوژی

۳۵

۲۵و9۶/۱۱/26

خوزستان

مقام عالی وزارت

بازدید از پروژه ها و بررسی مسائل ریزگردها

۳۶

96/۱۲/8

دماوند

مقام عالی وزارت

دیدار با همکار جانباز۷۰% (حاج عباس بابابیک)

۳۷

۹و96/۱۲/10

هرمزگان

ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از پروژه های بخش کشاورزی


 

 
 
 
 
 سفرهای استانی مقام عالی وزارت سال 95

ردیف

تاریخ سفر

استان

هیئت محترم دولت

توضیحات

مقام عالی وزارت

1

95/1/31

سمنان

هیئت محترم دولت

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

2

95/2/14

اردبیل

مقام عالی وزارت

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

3

95/2/21

کرمان

مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید پروژه های بخش کشاورزی

4

95/2/30

زنجان

مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید پروژه های بخش کشاورزی

5

95/3/5.6

لرستان

مقام عالی وزارت

افتتاح پروژه و بررسی مسائل بخش کشاورزی

6

95/3/10

آذربایجان غربی

هیئت محترم دولت

افتتاح و بررسی توسعه بخش کشاورزی استان

7

95/5/19

قزوین

مقام عالی وزارت

به مناسبت روز مزرعه

8

95/5/24

کهگیلویه و بویر احمد

هیئت محترم دولت

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

9

95/6/4

کرمانشاه

هیئت محترم دولت

گرامیداشت هفته دولت

10

95/6/9

تهران

مقام عالی وزارت

گرامیداشت هفته دولت

11

95/7/7

قزوین

هیئت محترم دولت

افتتاح و بهره برداری پروژه های بخش کشاورزی

12

95/8/2

مرکزی

هیئت محترم دولت

بازدید و بهره برداری پروژه های مختلف بخش کشاورزی

13

95/8/12

اصفهان

معاون اول رئیس جمهوری و مقام عالی وزارت

افتتاح نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی

14

95/8/13

خوزستان

مقام عالی وزارت

بازدید و بررسی پروژه بزرگ 550 هزار هکتاری

15

95/8/23

خوزستان

ریاست محترم جمهوری و مقام عالی وزارت

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

16

95/8/24.5

جنوب استان کرمان

معاون اول رئیس جمهوری و مقام عالی وزارت

بازدید و افتتاح  پروژه های بخش کشاورزی

17

95/8/26

البرز

هیئت محترم دولت

افتتاح و بهره برداری از پروژه های بخش کشاورزی

18

95/8/27.29

خراسان رضوی

مقام عالی وزارت

بازدید از پروژه های مختلف بخش کشاورزی

19

95/9/11

خراسان رضوی

ریاست محترم جمهوری با همراهی جناب آقای فتاح الجنان و جناب آقای طهماسبی

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

20

95/9/25

هرمزگان

مقام عالی وزارت

بازدید و بررسی پروژه های بخش کشاورزی

21

95/10/22

ایلام

مقام عالی وزارت

بازدید و بررسی پروژه های بخش کشاورزی و  شرکت در جلسه اقتصاد مقاومتی استان

22

95/10/23

کرمانشاه

مقام عالی وزارت

بازدید و بررسی پروژه های بخش کشاورزی و  شرکت در جلسه اقتصاد مقاومتی استان

23

95/11/12

البرز

هیئت محترم دولت

بازدید و افتتاح  پروژه های بخش کشاورزی

24

95/11/13.14

مازندران

مقام عالی وزارت

بازدید و بررسی پروژه های بخش کشاورزی

25

95/11/19

خوزستان

معاون اول رئیس جمهوری و مقام عالی وزارت

بازدید و افتتاح  پروژه های بخش کشاورزی

26

95/11/20

آذربایجان غربی

مقام عالی وزارت

بازدید و افتتاح  پروژه های بخش کشاورزی

27

95/12/4

خوزستان

مقام عالی وزارت

بررسی مسائل مربوط به ریزگردها

28

95/12/11

خوزستان

مقام عالی وزارت

بررسی مسائل مربوط به ریزگردها

29

95/12/18

خوزستان

مقام عالی وزارت

بررسی مسائل مربوط به ریزگردها

30

95/12/24

خوزستان

مقام عالی وزارت

بررسی مسائل مربوط به ریزگردها

 

 سفرهای استانی مقام عالی وزارت سال 94

ردیف

تاریخ سفر

استان

هیئت محترم دولت

توضیحات

مقام عالی وزارت

1

94/1/10

تهران

معاون اول رئیس جمهور

بازدید از پروژه های مختلف کشاورزی

2

94/1/27.28

گیلان

هیئت محترم دولت

بررسی روند توسعه استان و بخش کشاورزی

3

94/1/31

ایلام

معاون اول رئیس جمهور

پیگیری مصوبات سفر و پروژه 550 هکتاری

4

94/2/3

کرمان

مقام عالی وزارت

بازدید از پروژه ها و بررسی مشکلات بخش

5

94/2/9

فارس

هیئت محترم دولت

بررسی توسعه و توانمندی های استان

6

94/2/30

آذربایجان شرقی

هیئت محترم دولت

بازدید پروژه های بخش کشاورزی

7

94/3/6

کرمان

مقام عالی وزارت

بررسی مشکلات بخش کشاورزی

8

94/3/7

جنوب کرمان

مقام عالی وزارت

بررسی طرح های راهبردی بخش کشاورزی

9

94/3/24

خراسان شمالی

مقام عالی وزارت

بازدید پروژه ها و توانمندی های بخش

10

94/5/3

کردستان

هیئت محترم دولت

بررسی مشکلات بخش کشاورزی و امور توسعه ای

11

94/5/13

گلستان

هیئت محترم دولت

افتتاح پروژه های بخش کشاورزی

12

94/5/15

قزوین

مقام عالی وزارت

بازدید از طرح های بخش کشاورزی

13

94/5/22

تهران

مقام عالی وزارت

بازدید از مناطق ورامین و پیشوا

14

94/5/26

مازندران

معاون اول رئیس جمهور

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

15

94/6/3

همدان

هیئت محترم دولت

توسعه استان و بازدید بخش کشاورزی

16

94/6/5

کهکیلویه

هیئت محترم دولت